UDN-企业互联网技术人气社区

板块导航

浏览  : 422
回复  : 3

[原生js] JavaScript 计算器改进版

[复制链接]
白青青的头像 楼主
发表于 2017-1-3 15:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1. <html>

 2. <head>

 3. <style>

 4. .short{height:50px;width:55px;float:left;}

 5. </style>

 6. </head>

 7. <body>

 8. <script>

 9. var xianshi="";

 10. var shuzi="";

 11. var huanchun="";

 12. //如果连续输入数字,则累加其值

 13. function num(a){

 14. var pingmu=document.getElementById("pingmu");

 15. xianshi+=a;

 16. pingmu.value=xianshi;

 17. shuzi+=a

 18. }

 19. //如果缓存和数字为空,则第一个输入不能是符号

 20. function fum(b){

 21. if(shuzi==""&&huanchun=="")return;   

 22. huanchun+=shuzi+b;

 23. shuzi="";

 24. xianshi="";

 25. }

 26. //求出缓存值,并清空其他值

 27. function sum(){

 28. huanchun+=shuzi;

 29. var pingmu=document.getElementById("pingmu");

 30. huanchun=eval(huanchun);

 31. pingmu.value=huanchun;

 32. shuzi=""

 33. xianshi=""

 34. }

 35. //将屏幕上的值添加-号后,保存到缓存或者数字当中

 36. function sign(){

 37. var pingmu=document.getElementById("pingmu")

 38. var value=pingmu.value;

 39. value="(-("+value+"))"

 40. value=eval(value)

 41. pingmu.value=value;

 42. if(shuzi=="")huanchun=value;

 43. else{shuzi=value;}

 44. }

 45. function reciprocal(){

 46. var pingmu=document.getElementById("pingmu")

 47. var value=pingmu.value;

 48. value="1/"+value

 49. value=eval(value);

 50. pingmu.value=value;

 51. if(shuzi=="")huanchun=value;

 52. else{shuzi=value;}

 53. }

 54. function nsqrt(){

 55. var pingmu=document.getElementById("pingmu")

 56. var value=pingmu.value;

 57. value=eval(value);

 58. value=Math.sqrt(value);

 59. pingmu.value=value;

 60. if(shuzi=="")huanchun=value;

 61. else{shuzi=value;}

 62. }

 63. //可以省去初始化

 64. function spot(){

 65. var pingmu=document.getElementById("pingmu");

 66. if(shuzi==""||xianshi==""){shuzi="0";xianshi="0"}

 67. shuzi+=".";

 68. xianshi+=".";

 69. pingmu.value=xianshi;

 70. }

 71. function ten(){

 72. var total=0,pows=0

 73. var pingmu=document.getElementById("pingmu");

 74. var value=pingmu.value;

 75. var arr=value.split("");

 76. arr=arr.reverse();

 77. for(i=0;i<arr.length;i++){

 78. arr[i]-=0;

 79. pows=Math.pow(2,i);

 80. total+=arr[i]*pows;

 81. }

 82. pingmu.value=total;

 83. jisuan="";xianshi="";

 84. }

 85. function two(){

 86. var pingmu=document.getElementById("pingmu");

 87. var value=pingmu.value;

 88. value-=0;

 89. var arr=new Array();

 90. for(i=0;1;i++){

 91. if(value==0)break;

 92. arr[i]=value%2;

 93. value/=2;

 94. value=parseInt(value);

 95. }

 96. arr=arr.reverse();

 97. str=arr.join("");

 98. pingmu.value=str;

 99. xianshi="";jisuan="";

 100. }

 101. function cee(){

 102. shuzi="";

 103. xianshi="";

 104. document.getElementById('pingmu').value="";

 105. }

 106. function ccc(){

 107. shuzi="";

 108. huanchun="";

 109. xianshi="";

 110. document.getElementById('pingmu').value="";

 111. }

 112. function cbb(){

 113. shuzi=shuzi.substring(0,shuzi.length-1)

 114. xianshi=xianshi.substring(0,xianshi.length-1);

 115. pingmu.value=xianshi;

 116. }

 117. </script>

 118. <input id="pingmu" style="height: 36px; width: 282px; text-align: right;" type="text" /><br /><br />

 119. <button class="short" onclick="cbb()" value="c">&larr;</button>

 120. <button class="short" onclick="cee()" value="c">CE</button>

 121. <button class="short" onclick="ccc()" value="c">C</button>

 122. <button class="short" onclick="ten()" value="x">dec</button>

 123. <button class="short" onclick="two()" value="x">bin</button><br /><br /><br />

 124. <button class="short" onclick="num(this.value)" value="7">7</button>

 125. <button class="short" onclick="num(this.value)" value="8">8</button>

 126. <button class="short" onclick="num(this.value)" value="9">9</button>

 127. <button class="short" onclick="fum(this.value)" value="*">*</button>

 128. <button class="short" onclick="fum(this.value)" value="/">/</button><br /><br /><br />

 129. <button class="short" onclick="num(this.value)" value="4">4</button>

 130. <button class="short" onclick="num(this.value)" value="5">5</button>

 131. <button class="short" onclick="num(this.value)" value="6">6</button>

 132. <button class="short" onclick="fum(this.value)" value="-">-</button>

 133. <button class="short" onclick="fum(this.value)" value="%">%</button><br /><br /><br />

 134. <button class="short" onclick="num(this.value)" value="1">1</button>

 135. <button class="short" onclick="num(this.value)" value="2">2</button>

 136. <button class="short" onclick="num(this.value)" value="3">3</button>

 137. <button class="short" onclick="fum(this.value)" value="+">+</button>

 138. <button class="short" onclick="sum()" value="=">=</button>

 139. <br /><br /><br />

 140. <button class="short" onclick="num(this.value)" value="0">0</button>

 141. <button class="short" onclick="sign()" value="+/-">+/-</button>

 142. <button class="short" onclick="spot()" value=".">.</button>

 143. <button class="short" onclick="reciprocal()" value="1/x">1/x</button>

 144. <button class="short" onclick="nsqrt()" value="sqrt">sqrt</button><br /><br /><br /></p>

 145. </script>

 146. </body>
复制代码

相关帖子

发表于 2017-1-3 15:19:03 | 显示全部楼层
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
使用道具 举报

回复

发表于 2017-1-3 15:19:04 | 显示全部楼层
jq现在应该算是最火的js框架类了吧?确实很强大extjs基于Yahoo UI的扩展,界面布局和效果方面很给力,但就是有点复杂
使用道具 举报

回复

发表于 2017-1-3 15:19:04 | 显示全部楼层
js太强大了,好多工作前端都可以做了…
使用道具 举报

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们
联系我们
 • 电话:010-86393388
 • 邮件:udn@yonyou.com
 • 地址:北京市海淀区北清路68号
移动客户端下载
关注我们
 • 微信公众号:yonyouudn
 • 扫描右侧二维码关注我们
 • 专注企业互联网的技术社区
版权所有:用友网络科技股份有限公司82041 京ICP备05007539号-11 京公网网备安1101080209224 Powered by Discuz!
快速回复 返回列表 返回顶部