UDN-企业互联网技术人气社区

板块导航

浏览  : 738
回复  : 5

[jQuery] 基于jquery的无限级联下拉框js插件

[复制链接]
山外青山的头像 楼主
发表于 2016-12-13 16:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      首先声明这2个无刷新级联下拉框的jquery插件完全是自己原创的,经过严格的测试,正确使用不会出现bug

      灵活性方面考虑了比较多的方面,提供了几个重要的配置方便在各类环境下使用,欢迎各位童鞋使用,源码完全开放。开发这个插件的缘于前段时间维护一个4级级联下拉框被里面200行代码及复杂的结构和bug所郁闷(之所以这么多代码是因为该级联下拉框有时只出现2个或3个),想到这类的需求其实经常都能遇到,jquery里没有这样比较好的插件,索性自己开发个。源代码并不复杂,稍微复杂的地方在第二个插件使用了缓存,造成理解起来十分困难,后面会做些解释。

      插件一:适合在不与服务器进行AJAX交互情况使用,需预先将所有下拉框数据全部读出

      插件二:适用于每个子级下拉框都post到服务器中取数据绑定。优秀之处在于会将已使用过的数据缓存达到高效率的目的,注意:缓存的键值不仅仅是父下拉框的值,而是从顶级下拉框到当前父下拉框的值组合,这是为了对付出现相同父下拉框对应的子级并不相同的情况。同样的原因,postback中回发给服务器的form表单中也是包括所有的父下拉框的值。

      复制代码 代码如下:
 1. /*
 2. * 级联下拉框Jqueyr插件,V1.2
 3. * Copyright 2011, Leo.Liu
 4. * 本插件包括2个无刷新级联下拉框插件:
 5. * 插件一:cascadeDropDownData是在不与服务器进行AJAX交互情况使用,需预先将所有下拉框数据全部读出。demo:
 6. * 方法一:var dataItem = [['全部', '-1', '0'], ['a001', 'a001', '0'], ['a002', 'a002', '0'], ['a003', 'a003', '0']
 7. , ['b001', 'b001', 'a001'], ['b002', 'b002', 'a001'], ['b003', 'b003', 'a002'], ['b004', 'b004', 'a003']
 8. , ['c001', '001', 'b001'], ['c002', '002', 'b001'], ['c003', '003', 'b002'], ['c004', '004', 'b003']];
 9. $.cascadeDropDownBind.bind(dataItem, { sourceID: 'Select1', selectValue: 'a001', parentValue : '0',
 10. child: { sourceID: 'Select2', selectValue: 'b002',
 11. child: { sourceID: 'Select3', selectValue: 'c002'}
 12. }
 13. });
 14. * 此方法有缺陷:a)要求下拉框的值与父子对应中的父值不能相同 b)不能设置全选规则
 15. *
 16. * 方法二:var data = [['全部', '0'], ['a001', 'a001'], ['a002', 'a002'], ['a003', 'a003']];
 17. var data2 = [['全部', '0', '0'], ['b001', 'b001', 'a001'], ['b002', 'b002', 'a001'], ['b003', 'b003', 'a002'], ['b004', 'b004', 'a003']];
 18. var data3 = [['全部', '0', '0'], ['c001', '001', 'b001'], ['c002', '002', 'b001'], ['c003', '003', 'b002'], ['c004', '004', 'b003']];
 19. $.cascadeDropDownBind.bind(data, { sourceID: 'Select1', selectValue: 'a001' });
 20. $.cascadeDropDownBind.bind(data2, { sourceID: 'Select2', selectValue: 'b002', parentID: 'Select1' });
 21. $.cascadeDropDownBind.bind(data3, { sourceID: 'Select3', selectValue: 'c002', parentID: 'Select2' });
 22. * 方法三参见cascadeDropDownBind.bind内容
 23. */
 24. jQuery.extend({
 25. //下拉框的数据对象
 26. cascadeDropDownData: function () {
 27. //******配置属性*******
 28. this.removeFirst = true; //是否移除第一个项
 29. this.appentAllValue = ''; //如果父项目的值等于此值则显示所有项
 30. this.sourceID = ''; //此下拉框ID
 31. this.parentID = ''; //父下拉框ID
 32. this.items = []; //项的数据,二维数组,形式:[['文本', '值', '父ID'],......]; 值和父ID可省略
 33. this.selectValue = ''; //初始化选中的项
 34. this.parentValue = null; //用于从一堆数据中筛选出该组所需的项,一般用于绑定第一个下拉框
 35. //******配置属性*******
 36. //以下是全局变量,无需在外部设置
 37. this.child = null;
 38. var currentDrop = null;
 39. this.bind = function () {
 40. currentDrop = $('#' + this.sourceID);
 41. this.clear();
 42. //填充数据项目
 43. this.fillItem();
 44. //设置选中项
 45. if (this.selectValue) {
 46. currentDrop.val(this.selectValue);
 47. }
 48. //设置父下拉框的change事件
 49. this.setChange();
 50. };
 51. //清理填充项目
 52. this.clear = function () {
 53. if (this.removeFirst) {
 54. currentDrop.empty();
 55. } else {
 56. for (var i = currentDrop[0].options.length - 1; i > 0; i--) {
 57. currentDrop[0].options[i] = null;
 58. }
 59. }
 60. };
 61. //填充数据项目
 62. this.fillItem = function () {
 63. var _parentValue = this.parentValue;
 64. if (this.parentID)
 65. _parentValue = $('#' + this.parentID).val();
 66. var all = false;
 67. if (this.appentAllValue && _parentValue == this.appentAllValue)
 68. all = true;
 69. $.each(this.items, function (index, item) {
 70. var val = item.length > 1 ? item[1] : item[0]; //如果没有指定value则用text代替
 71. if (all || item.length <= 2 || item[2] == _parentValue) { //如果长度小于3,认为没有父下拉框则填充所有项
 72. currentDrop.append('<option value="' + val + '">' + item[0] + '</option>');
 73. }
 74. });
 75. };
 76. //设置父下拉框的change事件
 77. this.setChange = function () {
 78. if (this.parentID) {
 79. $('#' + this.parentID).bind('change', this.change);
 80. }
 81. };
 82. //父下拉框事件回调函数
 83. var _this = this;
 84. this.change = function () {
 85. _this.clear();
 86. _this.fillItem();
 87. currentDrop.change();
 88. };
 89. },
 90. cascadeDropDownBind: {
 91. bind: function (data, setting) {
 92. var obj = new $.cascadeDropDownData();
 93. $.extend(obj, setting);
 94. obj.items = data;
 95. obj.bind();
 96. if (setting.child) {
 97. setting.child.parentID = setting.sourceID
 98. this.bind(data, setting.child);
 99. }
 100. }
 101. }
 102. });
 103. /*
 104. * 插件二:ajaxDropDownData适用于每个子级下拉框都post到服务器中取数据绑定。
 105. * 该插件优秀之处在于会将已使用过的数据缓存达到高效率的目的。
 106. * 注意:缓存的键值不仅仅是父下拉框的值,而是从顶级下拉框到当前父下拉框的值组合,这是为了对付出现相同父下拉框对应的子级并不相同的情况
 107. * 同样的原因,postback中回发给服务器的form表单中也是包括所有的父下拉框的值
 108. * 使用方法:
 109. var firstItems = null; //也可以将第一个下拉框的数据数组放到这进行绑定,或者设置为空,不改变下拉框。
 110. $.ajaxDropDownBind.bindTopDrop('Select1', firstItems, null, false, 'Select2');
 111. $.ajaxDropDownBind.bindCallback('Select2', null, false, 'Select3', 'http://localhost:4167/GetDropDownData.ashx?action=select1');
 112. $.ajaxDropDownBind.bindCallback('Select3', null, false, null, 'http://localhost:4167/GetDropDownData.ashx?action=select2');
 113. $('#Select1').change();
 114. * 最重要的是级联的ID设置不能缺少。高级用法参见$.ajaxDropDownBind.bindCallback方法的内容。
 115. */
 116. jQuery.extend({
 117. //此对象是个链表结构
 118. ajaxDropDownData: function () {
 119. //******配置属性*******
 120. this.sourceID = ''; //此下拉框ID
 121. this.items = []; //此项的数据,二维数组,形式:[['文本', '值', '父ID'],......]; 值和父ID可省略
 122. this.callback = null; //回调函数,用于获取下一级的方法,此函数接收2个参数:value, dropdownlist分别代表父级下拉框选中的值及本身的实例
 123. this.childID = ''; //关联的子控件ID
 124. this.removeFirst = true; //是否移除该项第一个选项
 125. this.selectValue = ''; //此项初始化选中的值
 126. //******配置属性*******
 127. //********************下面是系统变量及方法****************************************************
 128. this.childItem = []; //子对象列表,用于缓存
 129. this.parentObj = null; //父对象
 130. this.canChange = true;
 131. this.clearItem = true;
 132. this.bind = function () {
 133. $.ajaxDropDownBind.bindData(this);
 134. };
 135. this.bindData = function (setting) {
 136. $.extend(this, setting);
 137. $.ajaxDropDownBind.bindData(this);
 138. };
 139. /*回溯到根节点,从根节点开始按照级联取当前正确的下拉框的对象
 140. 由于下拉框的事件只有一个,而对应的对象有多个,所以这里需要先回溯到根,在从根开始找起
 141. */
 142. this.getRightOnChangeObj = function () {
 143. if (this.parentObj)
 144. return this.parentObj.getRightOnChangeObj().childItem[$('#' + this.parentObj.sourceID).val()]; //递归
 145. else
 146. return this;
 147. }
 148. },
 149. ajaxDropDownBind: {
 150. currentDrop: null,
 151. _thisData: null,
 152. callbackPool: [],
 153. //清理填充项目
 154. clear: function () {
 155. if (_thisData.removeFirst) {
 156. currentDrop.empty();
 157. } else {
 158. for (var i = currentDrop[0].options.length - 1; i > 0; i--) {
 159. currentDrop[0].options[i] = null;
 160. }
 161. }
 162. },
 163. //填充数据项目
 164. fillItem: function () {
 165. for (var i = 0; i < _thisData.items.length; i++) {
 166. var val = _thisData.items[i].length > 1 ? _thisData.items[i][1] : _thisData.items[i][0]; //如果没有指定value则用text代替
 167. currentDrop.append('<option value="' + val + '">' + _thisData.items[i][0] + '</option>');
 168. }
 169. //设置选中项
 170. if (_thisData.selectValue) {
 171. currentDrop.val(_thisData.selectValue);
 172. _thisData.selectValue = '';
 173. }
 174. },
 175. //参数data是指当前变化的下拉框所在的对象
 176. bindData: function (data) {
 177. _thisData = data;
 178. currentDrop = $('#' + _thisData.sourceID); //本身的节点而不是子级
 179. if (_thisData.clearItem)
 180. this.clear();
 181. if (_thisData.items)
 182. this.fillItem();
 183. if (_thisData.childID) {
 184. if (!currentDrop.data('binded')) { //判断是否绑定过事件,绑定过的不在绑定
 185. currentDrop.data('binded', true);
 186. var _firstChangeObj = _thisData; //由于下拉框的事件只有一个,而对应的对象有多个,所以这里的对象是绑定时的对象,而非正确的对象
 187. currentDrop.bind('change', function () {
 188. var rightChildItem = _firstChangeObj.getRightOnChangeObj().childItem;
 189. var thisValue = $('#' + _firstChangeObj.sourceID).val(); //获取当前变化的下拉框的值,注意不能用currentDrop代替,因为currentDrop也是旧的值
 190. if (rightChildItem[thisValue]) {
 191. console.log('cache');
 192. rightChildItem[thisValue].bind(); //使用缓存的数据来绑定
 193. }
 194. else {
 195. console.log('getdata');
 196. //一个新的实例,并建立链表关系
 197. var dropData = new $.ajaxDropDownData();
 198. dropData.sourceID = _firstChangeObj.childID;
 199. dropData.parentObj = _firstChangeObj;
 200. rightChildItem[thisValue] = dropData; //设置缓存
 201. if (_firstChangeObj.callback) //如果有回调函数则直接调用,否则调用系统自动生成的函数
 202. _firstChangeObj.callback(thisValue, dropData); //回调函数
 203. else {
 204. var callback = $.ajaxDropDownBind.callbackPool[dropData.sourceID];
 205. if (callback)
 206. callback(thisValue, dropData);
 207. }
 208. }
 209. });
 210. }
 211. if (_thisData.canChange)
 212. currentDrop.change();
 213. }
 214. },
 215. //绑定第一级下拉框
 216. bindTopDrop: function (sourceID, items, selectValue, removeFirst, childID) {
 217. var mydrop = new $.ajaxDropDownData();
 218. mydrop.sourceID = sourceID;
 219. mydrop.items = items;
 220. if (!items || items.length == 0)
 221. mydrop.clearItem = false;
 222. mydrop.removeFirst = removeFirst;
 223. mydrop.selectValue = selectValue;
 224. mydrop.childID = childID;
 225. mydrop.canChange = false;
 226. mydrop.bind();
 227. },
 228. //绑定子级下拉框
 229. bindCallback: function (sourceID, selectValue, removeFirst, childID, parentPostUrl) {
 230. var callback = function (value, dropdownlist) {
 231. var postData = {};
 232. var parentObj = dropdownlist.parentObj;
 233. while (parentObj) {
 234. postData[parentObj.sourceID] = $('#' + parentObj.sourceID).val();
 235. parentObj = parentObj.parentObj;
 236. }
 237. $.getJSON(parentPostUrl + '&jsoncallback=?', postData, function (data) {
 238. dropdownlist.items = data;
 239. dropdownlist.removeFirst = removeFirst;
 240. dropdownlist.selectValue = selectValue;
 241. dropdownlist.childID = childID;
 242. dropdownlist.bind();
 243. });
 244. };
 245. this.callbackPool[sourceID] = callback;
 246. }
 247. }
 248. });
复制代码

      使用方法代码里有注释,不赘述,欢迎拍砖。

      不知道怎么添加附件,把测试代码也一并贴上来,因为插件二需要服务器端的配合这里就不贴插件二的测试代码。

      插件一测试代码

      复制代码 代码如下:

 1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 2. <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 3. <head runat="server">
 4. <title>无限极级联下拉框的封装</title>
 5. <script type="text/JavaScript" src="http://test.fe.ecp.mic.cn/content/scripts/base/jquery.js"></script>
 6. <style>
 7. select
 8. {
 9. margin-left: 10px;
 10. }
 11. body
 12. {
 13. font-size: 14px;
 14. background-color: #CCCCCC;
 15. }
 16. td
 17. {
 18. border: 1px solid #FF6600;
 19. padding: 5px;
 20. text-align: left;
 21. }
 22. input
 23. {
 24. width: 80px;
 25. }
 26. input[type=checkbox]
 27. {
 28. width: 20px;
 29. }
 30. </style>
 31. </head>
 32. <body>
 33. <form id="form1" runat="server">
 34. <div>
 35. <h1>
 36. 无限极级联下拉框的封装</h1>
 37. <div style="margin: 50px 0 50px 10px;">
 38. 绑定方法:<select id="selCase"><option value="1">第一种方法</option>
 39. <option value="2">第二种方法</option>
 40. </select>
 41. <input type="button" onclick="test()" value="绑定" />
 42. <div style="margin: 10px;">
 43. <table cellpadding="0" cellspacing="0">
 44. <tr>
 45. <td>
 46. 第一个下拉框:
 47. </td>
 48. <td>
 49. <input type="text" id="tb1sel" value="a002" />设置当前项的选中值
 50. </td>
 51. <td>
 52. </td>
 53. <td>
 54. </td>
 55. </tr>
 56. <tr>
 57. <td>
 58. 第二个下拉框:
 59. </td>
 60. <td>
 61. <input type="text" id="tb2sel" value="" />设置当前项的选中值
 62. </td>
 63. <td>
 64. <input type="checkbox" id="cb2Remove" value="" />是否移除第一项
 65. </td>
 66. <td>
 67. <input type="text" id="tb2AllValue" value="0" />当前一项值等于此值时,该项全选
 68. </td>
 69. </tr>
 70. <tr>
 71. <td>
 72. 第三个下拉框:
 73. </td>
 74. <td>
 75. <input type="text" id="tb3sel" value="" />设置当前项的选中值
 76. </td>
 77. <td>
 78. <input type="checkbox" id="cb3Remove" />是否移除第一项
 79. </td>
 80. <td>
 81. <input type="text" id="tb3AllValue" value="" />当前一项值等于此值时,该项全选
 82. </td>
 83. </tr>
 84. </table>
 85. </div>
 86. </div>
 87. <h4>
 88. 下拉框结果:</h4>
 89. <div id="selContainer" style="margin: 0px 0 50px 100px;">
 90. </div>
 91. <script type="text/JavaScript" src="/Scripts/Jquery.cascadeDropDown-1.2.js"></script>
 92. <script type="text/JavaScript">
 93. $(function () {
 94. toggleSetting();
 95. $('#selCase').bind('change', toggleSetting);
 96. });
 97. function toggleSetting() {
 98. if ($('#selCase').val() == '1')
 99. $('table tr').each(function (i, item) {
 100. $($(item).find('td')[3]).hide();
 101. });
 102. else
 103. $('table tr').each(function (i, item) {
 104. $($(item).find('td')[3]).show();
 105. });
 106. }
 107. function test() {
 108. if ($('#selCase').val() == '1')
 109. testcase1();
 110. else
 111. testcase2();
 112. }
 113. function testcase1() {
 114. $('#Select1').remove();
 115. $('#Select2').remove();
 116. $('#Select3').remove();
 117. $('#selContainer').html('<select id="Select1"><option value="-1">全部</option></select><select id="Select2"><option value="-1">全部</option></select><select id="Select3"><option value="-1">全部</option></select>');
 118. var dataItem = [['a001', 'a001', '0'], ['a002', 'a002', '0'], ['a003', 'a003', '0']
 119. , ['b001', 'b001', 'a001'], ['b002', 'b002', 'a001'], ['b003', 'b003', 'a002'], ['b004', 'b004', 'a002'], ['b005', 'b005', 'a003']
 120. , ['c001', '001', 'b001'], ['c002', '002', 'b001'], ['c003', '003', 'b002'], ['c004', '004', 'b002'], ['c005', '005', 'b003'], ['c006', '006', 'b004'], ['c007', '007', 'b004'], ['c008', '008', 'b005']
 121. ];
 122. $.cascadeDropDownBind.bind(dataItem,
 123. { sourceID: 'Select1', selectValue: $('#tb1sel').val(), parentValue: '0', removeFirst: false,
 124. child: { sourceID: 'Select2', selectValue: $('#tb2sel').val(), removeFirst: $('#cb2Remove').attr('checked'),
 125. child: { sourceID: 'Select3', selectValue: $('#tb3sel').val(), removeFirst: $('#cb3Remove').attr('checked') }
 126. }
 127. }
 128. );
 129. }
 130. function testcase2() {
 131. $('#Select1').remove();
 132. $('#Select2').remove();
 133. $('#Select3').remove();
 134. //$('#selContainer').html('<select id="Select1"></select><select id="Select2"></select><select id="Select3"></select>');
 135. $('#selContainer').html('<select id="Select1"><option value="0">全部</option></select><select id="Select2"><option value="0">全部</option></select><select id="Select3"><option value="0">全部</option></select>');
 136. var data = [['a001', 'a001'], ['a002', 'a002'], ['a003', 'a003']];
 137. var data2 = [['b001', 'b001', 'a001'], ['b002', 'b002', 'a001'], ['b003', 'b003', 'a002'], ['b004', 'b004', 'a002'], ['b005', 'b005', 'a003']];
 138. var data3 = [['c001', '001', 'b001'], ['c002', '002', 'b001'], ['c003', '003', 'b002'], ['c004', '004', 'b002'], ['c005', '005', 'b003'], ['c006', '006', 'b004'], ['c007', '007', 'b004'], ['c008', '008', 'b005']];
 139. $.cascadeDropDownBind.bind(data, { sourceID: 'Select1', selectValue: $('#tb1sel').val(), removeFirst: false });
 140. $.cascadeDropDownBind.bind(data2, { sourceID: 'Select2', selectValue: $('#tb2sel').val(), parentID: 'Select1', removeFirst: $('#cb2Remove').attr('checked'), appentAllValue: $('#tb2AllValue').val() });
 141. $.cascadeDropDownBind.bind(data3, { sourceID: 'Select3', selectValue: $('#tb2sel').val(), parentID: 'Select2', removeFirst: $('#cb3Remove').attr('checked'), appentAllValue: $('#tb3AllValue').val() });
 142. }
 143. </script>
 144. </div>
 145. </form>
 146. </body>
 147. </html>
复制代码

相关帖子

发表于 2016-12-13 16:10:51 | 显示全部楼层
纯粹路过,没任何兴趣,仅仅是看在老会员的份上回复一下
使用道具 举报

回复

发表于 2016-12-13 16:10:51 | 显示全部楼层
Very Good!
使用道具 举报

回复

发表于 2016-12-13 16:10:51 | 显示全部楼层
js框架越来越火了, 不过本人还是喜欢原生的好, 自己写类库, 自己来封装,用着方便。。。。
使用道具 举报

回复

发表于 2016-12-13 16:10:51 | 显示全部楼层
前排支持下
使用道具 举报

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们
联系我们
 • 电话:010-86393388
 • 邮件:udn@yonyou.com
 • 地址:北京市海淀区北清路68号
移动客户端下载
关注我们
 • 微信公众号:yonyouudn
 • 扫描右侧二维码关注我们
 • 专注企业互联网的技术社区
版权所有:用友网络科技股份有限公司82041 京ICP备05007539号-11 京公网网备安1101080209224 Powered by Discuz!
快速回复 返回列表 返回顶部